Gebruiksvoorwaarden

We zijn blij dat u de weg naar de online-informatie van ECDE international, Lda (hierna te noemen: "ECDE.ORG website") heeft gevonden. Neemt u even de tijd om deze opmerkingen zorgvuldig te lezen.

1. Algemeen

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van ECDE.ORG website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van ECDE.ORG website.

2. Gebruiksovereenkomst

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen ECDE.ORG website en de bezoeker van de website (hierna te noemen "de gebruiker"). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten.

3. Gebruiksvoorwaarden website / informatie

Alle door ECDE international, Lda gepubliceerde informatie is voor de gebruikers, tenzij anders vermeld, gratis. Elke gebruiker kan gebruik maken van de aangeboden informatie en documenten (PDF-download) voor zijn of haar eigen persoonlijke gebruik. Alle informatie, teksten, documenten (zoals persberichten, technische specificaties, foto's, grafieken, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, product beschrijvingen e.d.), tekeningen, programma's, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, rangschikkingen, producten en/of diensten en andere intellectuele eigendomsrechten (hierna te noemen 'de informatie') die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan ECDE international, Lda, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk, octrooi rechtelijk, model rechtelijk, databank rechtelijk en merken rechtelijk beschermd. De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de genoemde auteursrecht informatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen zonder toestemming van ECDE international, Lda, de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken. Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. ECDE international, Lda noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verificatie van, juistheid, volledigheid en actualiteit voor de beschikbaar gestelde informatie. ECDE international, Lda is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte schade of gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatie schade) of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak. ECDE international, Lda is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoon- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatie schade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien ECDE international, Lda van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van ECDE international, Lda (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).

4. Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers, partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. ECDE international, Lda heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

5. Software of download PDF

ECDE international, Lda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect door het gebruik van gedownloade bestanden.

6. Belangrijke opmerking over computervirussen

ECDE international, Lda zal altijd proberen om de ECDE.ORG website virusvrij te houden, maar kan u helaas niets garanderen. De gebruiker dient gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen en te zorgen voor het gebruik van geschikte virussoftware om zichzelf bij het downloaden van enige informatie, software en documentatie te beschermen maar ook ter voorkoming dat virussen kunnen binnendringen op de ECDE.ORG website. ECDE international Lda zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, Trojaanse paarden en andere programma's of bestanden, welke via zaken, de Services, van de ECDE.ORG website of op enige andere wijze worden ontvangen door de gebruiker.

7. Gebruik en verantwoordelijkheid van wachtwoorden

De gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van/tegen gebruik/misbruik van het gegeven wachtwoord, dat alleen noodzakelijk is voor bepaalde gebieden van de ECDE.ORG website. Als een gebruiker merkt dat zijn of haar wachtwoord al dan niet per ongeluk, aan onbevoegde personen of derde partijen bekend werd, of indien er sprake is voor gevaar van misbruik, dient u dit direct aan ECDE international, Lda te melden. ECDE international, Lda zal vervolgens onmiddellijk maatregelen nemen om het betreffende wachtwoord te blokkeren. ECDE international, Lda is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van wachtwoorden, tenzij dergelijk misbruik is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk gedrag door ECDE international Lda. ECDE international, Lda is het recht voorbehouden te allen tijde de toegang in te trekken door het blokkeren van de toegang of die te beperken, zonder dat zij verplicht zijn tot motivering.

8. Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar ECDE international Lda stuurt, kunnen onveilig zijn. ECDE international Lda  raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ECDE international Lda te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ECDE international Lda te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

9. Klachtenservice

ECDE international, Lda stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan ECDE international, Lda proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ECDE international, Lda de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

10. Bevoegdheid / Toepasselijk recht

De ECDE.ORG website wordt, vanwege de betrouwbare data veiligheid waarborging aldaar, beheerd in Zwitserland. Mensen die vanuit locaties buiten Zwitserland toegang tot de ECDE.ORG website hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Het ontvangen of het downloaden van informatie van de ECDE.ORG website in landen waar dergelijke inhoud valt onder "illegaal downloaden" wordt door ECDE international, Lda uitdrukkelijk verboden.

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Zwitsers recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Winterthur, kantongerecht te Zürich, Zwitserland.


ECDE international, Lda
Januari 2012

Wildcard SSL