Privacybeleid

01. Verplichting van ECDE International om persoonlijke gegevens te beschermen
02. Instemming met dit privacybeleid
03. De 7 privacybeginselen van ECDE International
04. Bereik
05. Welke persoonlijke informatie ?
06. Wanneer wordt mijn persoonlijke informatie verzameld ?
07. Met welk doel worden deze gegevens worden verzameld ?
08. Delen van uw persoonlijke informatie
09. Internationale overdracht
10. Gegevensbeveiliging
11. Sessie cookies / externe koppelingen
12. Gegevensopslag
13. Toegang, wijziging en bezwaar
14. Updates van het privacybeleid
15. Vragen en Contactinformatie

1. Verplichting van ECDE International om persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij van ECDE International (hierna te noemen "ECDE") zijn blij u als lid (hierna "u" ) te verwelkomen in onze organisatie. Ons hoofddoel is dat u zich, in uw woning of andere verblijfplaats in de Algarve, veilig en goed verzorgd voelt, ongeacht waar in de Algarve u ook bent, wij hopen dat u ons uw vertrouwen wilt schenken. Wij streven naar tevreden leden en het is onze missie, om onze gewaardeerde leden tevreden te stellen.

Wij respecteren onze leden en beschouwen het als onze hoogste prioriteit om u, samen met onze partners op het gebied van veiligheid en zorg, een ongekende en unieke service aan te bieden.

Uw tevredenheid en uw vertrouwen in ECDE International is voor ons van essentieel belang.

Wij beseffen dat privacy deel uitmaakt van uw verwachtingen als lid. Daarom hebben wij dit "privacybeleid ter bescherming van persoonlijke gegevens" opgesteld en ingevoerd, waarin wordt beschreven hoe ECDE met uw persoonlijke gegevens omgaat op basis van de '7 privacybeginselen' van ECDE die de basisprincipes voor ECDE en haar partners in de Algarve vormen.

2. Instemming met dit privacybeleid

U dient dit “privacybeleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens” zorgvuldig door te lezen voordat u enige 'persoonlijke informatie' (hierna 'PG' genoemd) aan ons verstrekt. Tot PG behoren alle verzamelde en vastgelegde gegevens in alle indelingen aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld, hetzij direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld telefoonnummer).

Dit “privacybeleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens” is onderdeel van de voorwaarden van ECDE die van toepassing zijn op onze services. Door de genoemde voorwaarden te accepteren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid voor bescherming van persoonlijke gegevens.

ECDE mag uw PG gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Indien dit door toepasselijke wetgeving is vereist, wordt u gevraagd om vooraf uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van dergelijke marketingmaterialen.

3. De 7 privacybeginselen van ECDE International, Lda

Hieronder volgen de 7 privacybeginselen van ECDE, die altijd en overal binnen de gehele ECDE organisatie van toepassing zijn.

 • Transparantie: bij het verzamelen en verwerken van uw PG zullen wij u relevante gegevens en kennisgevingen verstrekken, bijvoorbeeld, voor

  welke doeleinden het gebruikt wordt en wie de ontvangers zijn.

 • Legitimiteit: wij zullen uw PG alleen verzamelen en verwerken voor de doeleinden die aan u kenbaar zijn gemaakt in dit Privacy beleid.

 • Relevantie en nauwkeurigheid: wij zullen alleen PG verzamelen die noodzakelijk is voor de verwerking van de gegevens zoals vastgelegd in dit

 • Privacy beleid. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat door ons opgeslagen PG accuraat en actueel is.

 • Opslag: wij zullen uw PG bewaren gedurende de periode die noodzakelijk of gewenst is voor de verwerking van de gegevens zoals vastgelegd in dit Privacy beleid en conform plaatselijke wettelijke vereisten.

 • Toegang, wijziging en bezwaar: Wij bieden u de mogelijkheid om, uitsluitend op afspraak, uw PG op ons kantoor in te zien. Voor de handhaving  van een goede kwaliteit en het “up to date” houden van persoons gegevens, zullen we u tweemaal per jaar vragen naar eventuele veranderingen in de door u opgegeven informatie. Voor veranderingen van gegevens (adres/medicamenten/huisdieren) die van belang zijn voor het afgeven van correcte informatie naar de autoriteiten, hebben wij uw handtekening nodig, daarom dient u deze veranderingen altijd schriftelijk in te dienen (u kunt een wijzigingsformulier downloaden van onze homepage www.ecde.org). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw PG voor marketingdoeleinden. Zie hieronder voor contactgegevens (art. 13).

 • Geheimhouding en beveiliging: wij zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om uw PG te beschermen tegen abusievelijk(e) of onrechtmatig(e) wijziging of verlies, of tegen ongeautoriseerd(e) gebruik, openbaarmaking of toegang.

 • Uitwisseling en internationale overdracht: wij kunnen uw PG binnen de ECDE organisatie of met derden (zoals zakelijke partners en serviceaanbieders) delen voor de doeleinden die zijn omschreven in dit Privacy beleid. Wij zullen gepaste maatregelen treffen om dergelijke uitwisseling en overdracht te beveiligen.

Als u vragen heeft over deze 7 privacybeginselen van ECDE, kunt u contact opnemen met de ECDE contactpersoon voor privacy gegevens zoals beschreven in artikel 13 van dit Privacybeleid.

4. Bereik

Dit Privacybeleid is van toepassing op;

Eke vorm van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door ECDE, die in eigendom zijn of worden beheerd door ECDE International.

Alle websites van ECDE organisaties en in het bijzonder de website www.ecde.org.

Hoewel dit Privacybeleid niet van toepassing is op, toekomstige in franchise beheerde ECDE organisaties, zal ECDE redelijke inspanningen verrichten om de 7 privacybeginselen van ECDE te beschermen en de voornoemde franchisehouders vragen deze principes te implementeren. Ook zullen wij de voornoemde franchisehouders, verzoeken zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving bij de verwerking van uw PG.

5. Welke persoonlijke informatie ?

Als Lid van ECDE kan u op verschillende momenten worden gevraagd om PG te verstrekken over uzelf en uw gezinsleden, zoals:

 • Uw naam, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen enz.
 • Andere persoonlijke gegevens: nationaliteit, geboortedatum
 • Informatie over uw partner: naam, geboortedatum en leeftijd
 • Persoonlijke, vertrouwelijke informatie (arts, bloedgroep, medicamenten, allergieën, enz.)
 • Lidmaatschap nummers van ECDE of andere partners van ECDE bij wie u bent aangemeld
 • Informatie over uw contactpersoon in geval van nood in land van herkomst / thuisland (naam, voornaam, adres, telefoonnummers, enz.)
 • Gegevens over uw huisdieren en de sleutelhouder van uw woning
 • Informatie over de verzekering van uw voertuig en informatie over uw ziektekostenverzerzekering
 • Uw lidmaatschapnummer voor club kortingen, zoals bijvoorbeeld AFPOP of Nederlandse club Algarve

Wij verzamelen in het algemeen geen PG van kinderen jonger dan 18 jaar, behalve naam, geboortedatum en nationaliteit behalve wanneer dit rechtstreeks door een volwassene, of met toestemming van een volwassene, namens hen wordt verstrekt. Zorg ervoor dat uw kinderen ons geen PG verstrekken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld online. Als u van mening bent dat uw kind PG aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we dergelijke PG kunnen verwijderen.

In het algemeen verzamelen wij niet bewust gevoelige informatie zoals ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen ook andere gegevens dan de hierboven genoemde als gevoelige gegevens worden beschouwd: creditcardnummer, ontspanningsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby's, culturele gewoonten, status van roker/niet-roker, enz. Wij dienen dergelijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, echter mogelijk te verzamelen om aan uw vraag te kunnen voldoen, of om u bepaalde services te kunnen verstrekken, zoals bepaalde toegangsfaciliteiten voor mindervaliden.

In dergelijke gevallen zullen wij, als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist, uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke gevoelige gegevens te mogen verzamelen en verwerken.

6. Wanneer wordt mijn persoonlijke informatie verzameld ?

PG kan in bepaalde situaties worden verzameld, zoals onder andere in de volgende situaties:

 • Het invullen van het aanmeld formulier van ECDE
 • Uw deelname aan loyaliteitsprogramma's en marketing campagnes, toetreding tot loyaliteitsprogramma's , deelnemen aan enquêtes over de tevredenheid (tevredenheidonderzoek) E-mail abonnement voor nieuwsbrieven met speciale aanbiedingen en Hot Deals
 • De overdracht van uw gegevens voor derden, Rode Kruis, INEM, Ziekenhuizen, Brandweer Politie in geval van een noodsituatie.
 • Uw activiteiten op het internet, toegang tot de site van ECDE (IP-adres, sessie-cookies) online entry formulieren (gebruikmaking van speciale diensten, vragenlijsten, downloads vanaf de ecde.org website)

7. Met welk doel deze gegevens worden verzameld ?

Wij gebruiken uw PG voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van uw lidmaatschap. Optimaal beheer voor hulpdiensten (primair belang). Administratie voor het beheren van uw lidmaatschap. Het beheer van uw rekeningen (aanvullende diensten) Beheer van ECDE Emergency Cards. Beheer t.a.v. uw huisdieren. Maken en bewaren van de wettelijk noodzakelijke, boekhoudkundige gegevens. Beheer van de interne klant lijst met betalingsproblemen.

 • Beter begrip van uw behoeften en verlangens, of om onze diensten aan te passen naar uw wensen.

 • De verzending van nieuwsbrieven en het aanbieden van nieuwe diensten of aanbiedingen van partners van ECDE (veiligheids en hulpdiensten). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de ECDE nieuwsbrief.

 • Ter verbetering van de diensten van ECDE, en in het bijzonder; de studies en analyses van vragenlijsten en opmerkingen uit het klant- klachtenboek (Livreto reclamações) het verstrekken van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma.

 • Verbeteren van de veiligheid en het meten van de gebruikerservaring van de website van ecde.org, en in het bijzonder het verbeteren van de site-navigatie en de uitvoering van het veiligheidsbeleid en preventie tegen misbruik.

8. Delen van uw persoonlijke informatie

Wij streven er naar u altijd en overal, hetzelfde niveau van serviceverlening en hulp te bieden. Daartoe dienen wij, onder voorbehoud van uw rechten vastgelegd in artikel 13 hieronder, uw PG mogelijk op de onderstaande manieren te delen met interne of externe ontvangers,

Om vanuit ECDE en haar partners (hulpverlenende instanties) de best mogelijke service aan te bieden, zijn wij gerechtigd om uw PG te gebruiken en kunnen geautoriseerde medewerkers van onze business units toegang krijgen tot deze informatie. In het bijzonder, werknemers van ECDE en in het algemeen, alle medewerkers van de partnerorganisaties van ECDE die belang hebben bij informatie uit bepaalde categorieën van de persoonsgegevens bijvoorbeeld, ziekenhuizen (medicijnen, allergieën) en dierenartsen (voor uw huisdieren, indien nodig).

9. Internationale overdracht

We kunnen voor de doeleinden vastgelegd in artikel 7 van dit Privacybeleid uw PG overdragen aan interne of externe ontvangers die kunnen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming anders is. Daarom implementeert ECDE, naast de implementatie van dit Privacybeleid, gepaste maatregelen, met inbegrip van contractuele bepalingen, om veilige overdracht van uw PG naar een ECDE entiteit of externe ontvanger in een land waar het beschermingsniveau anders is dan in het land waar de PG is verzameld, te waarborgen.

10. Gegevensbeveiliging

ECDE neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, conform de plaatselijke wettelijke vereisten, om uw PG te beschermen tegen abusievelijk of onrechtmatige vernietiging of abusievelijk verlies, wijziging of ongeautoriseerde bekendmaking of toegang. Daartoe hebben wij technische maatregelen geïmplementeerd zoals firewall en organisatorische maatregelen zoals een aanmeldsysteem met efficiënte wachtwoorden en fysieke beveiliging. Alle informatie uit de database van ECDE zal worden overgedragen via de SSL (Secure Socket Layer) encryptie technologie in de veilige modus.

11. Sessie cookies / externe koppelingen

ECDE maakt gebruik van persistente cookies om uw sessies op de websites van ecde.org te beheren en om uw online ervaring te personaliseren (automatische herkenning).

Wij verzamelen ook technische informatie over uw computer, telkens als u een pagina opent tijdens een bezoek aan onze sites. Tot deze informatie behoren uw IP-adres (Internet Protocol), het gebruikte besturingssysteem, het type browser, de schermresolutie en het website adres waar u vandaan komt, indien nodig. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren. Wij verkopen deze informatie niet en dragen deze niet over aan derden. Deze tijdelijke cookies zijn een ingebouwde voorziening van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders is, dient u de helpfunctie in de werkbalk van uw browser te raadplegen om erachter te komen hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt instellen. Mogelijk zult u bepaalde functies op onze website echter niet kunnen gebruiken als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren.

Wij kunnen u reclame of koppelingen naar websites van derden aanbieden die via cookies mogelijk PG over u verzamelen wanneer u advertenties of content op deze websites bekijkt of erop klikt. ECDE heeft geen controle over het verzamelen van deze informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dit verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw PG door derden. U dient contact op te nemen met deze adverteerders of content aanbieders als u vragen heeft over hun gebruik van de PG die ze verzamelen.

Dit privacybeleid is op geen enkele manier van toepassing op uw bezoek van dergelijke websites van derden. ECDE neemt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid of de privacyhandhaving van websites van derden die toegankelijk zijn vanaf de websites van ecde.org.

12. Gegevensopslag

Wij zullen uw PG alleen zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden vastgelegd in dit Privacybeleid, of voor zover dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

13. Toegang, wijziging en bezwaar

U heeft het recht om uw PG in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw PG zoals beschreven in dit Privacybeleid mits u hiervoor legitieme redenen hebt. Houd er echter rekening mee dat als u bezwaar maakt, wij in sommige omstandigheden u mogelijk niet de gevraagde service kunnen verstrekken.

Als u uw rechten op uw PG die door ECDE zijn opgeslagen in de database, wilt uitoefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de beheerder, servicenummer (+351)  707 910 058 of stuur rechtstreeks een e-mail naar .

Om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw PG voor marketingdoeleinden of indien u bij het uitoefenen van uw rechten problemen ervaart, kunt u contact opnemen met de speciale contactpersoon voor gegevensprivacy van ECDE:

a)
ECDE International
Data Privacy Department
Advocaat Mevr. Dr Gina Mendes
Rua João Augusto Saias – Edif. Trigueiros 8A
8700 - 254 Olhão
Portugal

In het belang van de privacybescherming van alle leden van ECDE dienen wij uw identiteit vast te stellen voordat wij kunnen reageren op uw verzoek. Daartoe kunnen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig(e) rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, vragen.

Als uw PG niet correct, volledig of actueel is, richt uw verzoek om correctie dan aan de ECDE Ledenservice. Alle verzoeken om correctie zullen zodra dit praktisch mogelijk is of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden afgehandeld. Download u hiervoor het wijzigings formulier op de webpagina www.ecde.org en stuur die ondertekend naar, ECDE Ledenservice op het volgende adres:

b)
ECDE International
Afd. Ledenservice
Apartado 1120
8700 - 281 Olhão
Portugal

E-mail:
Telefoon: (+351) 707 910 058

14. Updates van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Daarom nodigen wij u uit om dit Privacybeleid regelmatig door te lezen.

15. Vragen en Contactinformatie

Voor vragen met betrekking tot het privacybeleid binnen ECDE kunt u contact opnemen met Ledenservice (adres zie artikel 13 b)).

Wildcard SSL